Skip to main content Smithsonian Institution

Search Results

Collections Search Center
1 documents - page 1 of 1

Fuzhou diao ke yi shu / [Fuzhou diao ke gong yi pin zong chang bian ; zhu bian Ma Yongxiang]

Title:
福州雕刻兿術 / [福州雕刻工兿品總廠編 ; 主編馬永祥]
Author:
Ma, Yongxiang  Search this
Fuzhou diao ke gong yi pin zong chang  Search this
Subject:
Fuzhou diao ke gong yi pin zong chang  Search this
Physical description:
173 p. : chiefly col. ill. ; 30 cm
Type:
Catalogs
Place:
China
Fuzhou Shi (Fujian Sheng)
Date:
2000
Topic:
Gem carving  Search this
Call number:
NK5683.A3 F894 2000
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_855565

Modify Your Searchor


Narrow By
 • Catalogs
 • Gem carving
 • Fuzhou diao ke gong yi pin zong chang
 • Ma, Yongxiang
 • 福州雕刻工兿品總廠
 • 福州雕刻工兿品總廠 Catalogs
 • 馬永祥
 • Fuzhou diao ke gong yi pin zong chang
 • Ma, Yongxiang
 • 福州雕刻工兿品總廠
 • 福州雕刻工兿品總廠 Catalogs
 • 馬永祥
 • Chinese language
 • China
 • Fuzhou Shi (Fujian Sheng)
 • China
 • Fuzhou Shi (Fujian Sheng)
 • 2000s
 • Smithsonian Libraries