Skip to main content Smithsonian Institution

Search Results

Collections Search Center
9 documents - page 1 of 1

Wen hua yuan : Hua Junwu man hua yi bai tu / Jiang Ping zhuan wen

Title:
文畫缘: 华君武漫画一百图/ 江坪撰文
Author:
Hua, Junwu  Search this
Jiang, Pin  Search this
Subject:
Hua, Junwu  Search this
Physical description:
206 p. : ill. ; 17 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
1999
Topic:
Chinese wit and humor, Pictorial  Search this
Caricatures and cartoons  Search this
Call number:
NC1763.H89 H75 1999
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_849079

Hai shang hua meng lu : yi wei wai hua bi jia bi xia di jiu Shanghai / Xifu zuo hua ; Kamingsiji zhu wen ; Qian Dingping bian yi

Title:
海上画梦录 : 一位外画笔家笔下的旧上海 / 希夫作画 ; 卡明斯基著文 ; 钱定平编译
Yi wei wai guo hua jia bi xia di jiu Shanghai
一位外国画家笔下的旧上海
Author:
Kaminski, Gerd 1942-  Search this
Qian, Dingping  Search this
Subject:
Schiff, Friedrich (1908-1968)  Search this
Physical description:
190 p. : ill. (some col.) ; 21 cm
Type:
Books
In art
Caricatures and cartoons
Place:
Shanghai (China)
Date:
1998
1912-1949
Topic:
Social life and customs  Search this
Call number:
NC1486.3.S35 K2 1998
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_849959

Shanghai man hua = Shanghai sketch

Title:
上海漫画 = Shanghai sketch
Shanghai sketch
Physical description:
2 v. : all ill. ; 39 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
1996
Topic:
Caricatures and cartoons  Search this
Call number:
NC1698.S53 S536 1996
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_852886

Zhongguo man hua wu shi nian / [zhu bian Ying Tao]

Title:
中国漫画五十年 / [主编英韬]
China manhuawushinian
50 nian
50年
Fifty years Chinese caricatures
Author:
Ying, Tao  Search this
Physical description:
14, 261 : ill. ; 29 cm
Type:
Biography
Place:
China
Date:
2001
20th century
Topic:
Caricature--History  Search this
Cartoonists  Search this
Call number:
NC1696 .Z466 2001
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_855540

Lao man hua shou cang / Zhang Wenbiao zhu

Title:
老漫画收藏 / 张文标著
Laomanhua shoucang
Author:
Zhang, Wenbiao  Search this
Physical description:
167 p. : col. ill. ; 21 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
2006
Topic:
Caricatures and cartoons  Search this
Caricatures and cartoons--Collectors and colleting  Search this
Chinese wit and humor, Pictorial  Search this
Call number:
NC1696 .Z446 2006
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_867974

Zikai man hua quan ji / Feng Zikai hui

Title:
子愷漫畫全集 / 豐子愷繪
Author:
Feng, Zikai 1898-1975  Search this
Subject:
Feng, Zikai 1898-1975  Search this
Physical description:
456 p. : chiefly ill. ; 22 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
1983
Topic:
Chinese wit and humor, Pictorial  Search this
Caricatures and cartoons  Search this
Call number:
741.5 .F36
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_878961

Ye Qianyu man hua xuan : san shi nian dai dao si shi nian dai / Bi Keguan bian

Title:
叶浅予漫画选 : 三十年代到四十年代 / 毕克官编
Author:
Ye, Qianyu 1907-  Search this
Bi, Keguan  Search this
Subject:
Ye, Qianyu 1907-  Search this
Physical description:
185 p. : chiefly ill. port. ; 21 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
1985
Topic:
Caricatures and cartoons  Search this
Chinese wit and humor, Pictorial  Search this
Call number:
741.5 .Y35
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_878962

Hu sheng hua ji / Feng Zikai hua ; Hongyi fa shi shu

Title:
護生畫集 / 豐子愷畫 ; 弘一法師書
Author:
Feng, Zikai 1898-1975  Search this
Hongyi 1880-1942  Search this
Subject:
Feng, Zikai 1898-1975  Search this
Hongyi 1880-1942  Search this
Physical description:
6 v. : chiefly ill. ; 21 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
1993
20th century
Topic:
Caricatures and cartoons  Search this
Chinese wit and humor, Pictorial  Search this
Calligraphy, Chinese--History  Search this
Call number:
NC1699.F4 A4
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_888561

He Youzhi hua san bai liu shi hang : shuo shuo hua hua Shanghai lao hang dang

Title:
贺友直画三百六十行 : 说说画画上海老行当
Shuo shuo hua hua Shanghai lao hang dang
说说画画上海老行当
Author:
He, Youzhi  Search this
Subject:
He, Youzhi  Search this
Physical description:
186 p., [6] leaves of plates (1 folded) :bill. (some col.) ; 26 cm
Type:
Caricatures and cartoons
Place:
China
Shanghai
Shanghai (China)
Date:
2004
21st century
Topic:
Occupations  Search this
Drawing, Chinese  Search this
Social life and customs  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_965409

Modify Your Searchor


Narrow By
  • Smithsonian Libraries