Skip to main content Smithsonian Institution

Search Results

Collections Search Center
12 documents - page 1 of 1

Qian Xuesen liu mei sui yue shi ling : Qian Xuesen tu shu guan guan cang zhen pin tu ji = Qian Xuesen's life in the US : select pieces from Qian Xuesen Library & Museum / Shanghai jiao tong da xue Qian Xuesen tu shu guan bian

Title:
钱学森留美岁月拾零 : 钱学森图书馆馆藏珍品图集 = Qian Xuesen's life in the US : select pieces from Qian Xuesen Library & Museum / 上海交通大学钱学森图书馆 编
Qian Xuesen's life in the US : select pieces from Qian Xuesen Library & Museum
Compiler:
Shanghai jiao tong da xue Qian Xuesen tu shu guan  Search this
Author:
Qian, Xuesen 1911-2009  Search this
Subject:
Qian, Xuesen 1911-2009  Search this
Shanghai jiao tong da xue Qian Xuesen tu shu guan  Search this
Physical description:
76 pages : color illustrations ; 29 cm
Type:
Catalogs
Sources
Place:
United States
China
Shanghai
Date:
2015
Topic:
Aeronautical engineers--Biography--Sources  Search this
Scientists--Biography--Sources  Search this
Chinese--Biography--Sources  Search this
Personal archives  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1052573

Qian Xuesen Library & Museum = Qian Xuesen tu shu guan

Title:
Qian Xuesen Library & Museum = 钱学森图书馆
Author:
Shanghai jiao tong da xue Qian Xuesen tu shu guan  Search this
Publisher:
Shanghai jiao tong da xue  Search this
Subject:
Qian, Xuesen 1911-2009 Library  Search this
Qian, Xuesen 1911-2009 Museums  Search this
Shanghai jiao tong da xue Qian Xuesen tu shu guan  Search this
Physical description:
12 unnumbered pages : color illustrations, 20 cm
Type:
Books
Place:
China
Shanghai
Date:
2015
Topic:
Academic libraries  Search this
Aeronautical museums  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1052572

Zhongguo hang kong gong ye yao lan = Survey of Chinese aviation industry / ["Zhongguo hang kong gong ye yao lan" bian ji bu bian]

Title:
中国航空工业要览 = Survey of Chinese aviation industry / [《中国航空工业要览》编辑部编]
Survey of Chinese aviation industry
Author:
"Zhongguo hang kong gong ye yao lan" bian ji bu  Search this
Physical description:
v. : ill., ports. ; 30 cm
Type:
Periodicals
Place:
China
Date:
1990
1989-
Topic:
Aircraft industry--Directories  Search this
Aeronautics--Research--Directories  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_831464

Aviação em Macau : um século de aventuras / Luís Andrade de Sá = Aomen hang kong : i ko shih chi ti chʻang shih = Aviation in Macau : one hundred years of adventure

Title:
Aomen hang kong
Aviation in Macau
Author:
Sá, Luís Andrade de  Search this
Physical description:
119 p. : ill. ; 26 cm
Type:
Books
Place:
China
Macau (Special Administrative Region)
Date:
1990
Topic:
Aeronautics--History  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_683972

Hang kʻung nü chieh : Chung-kuo ti yi kʻe nü tʻe chi fei hsing yün Chang Jui-fen

Author:
Guangdong Sheng Zhongshan tu shu guan  Search this
Subject:
Chang, Jui-fen  Search this
Physical description:
160 p. : ill., ports. ; 20 cm
Type:
Books
Place:
China
Date:
1987
Topic:
Women air pilots  Search this
Women in aeronautics  Search this
Call number:
TL553 .H23 1987
TL553.H23 1987
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_429193

Hai wan shang te kʻung chan / Hsieh Chʻu

Author:
Xie, Chu  Search this
Physical description:
ii, 235 p. : ill. ; 19 cm
Type:
Books
Date:
1983
Topic:
Aeronautics  Search this
Call number:
TL546.7 .H873 1983
TL546.7.H873 1983
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_364177

Huo chien ho jen chao wei hsin

Author:
Kwan, Chün  Search this
Physical description:
30 p. : ill. ; 19 cm
Type:
Books
Date:
1970
Topic:
Aeronautics  Search this
Call number:
TL782.5 .K98
TL782.5.K98
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_141871

Jen chao ti ch'iu wei hsin / Chung-kuo ko hsüeh yüan Shanghai t'ien wen tai

Author:
Chung-kuo kʻo hsüeh yüan Shanghai t'ien wen tai  Search this
Physical description:
76 p. : ill. ; 19 cm
Type:
Books
Date:
1970
Topic:
Rockets (Aeronautics)  Search this
Artificial satellites  Search this
Call number:
TL796 .R42
TL796.R42
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_142890

Definitions - Definiciones / International Civil Aviation Organization

Author:
International Civil Aviation Organization  Search this
Physical description:
670 p. ; 28 cm
Type:
Books
Date:
1949
Topic:
Aeronautics, Commercial--Dictionaries  Search this
Call number:
TL509 .I59
TL509.I59
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_170394

Aviation and space

Author:
Library of Congress Aerospace Technology Division  Search this
Physical description:
xi, 694 p. 27 cm
Type:
Dictionaries
Date:
1969
Topic:
Aeronautics--Dictionaries--Chinese  Search this
Astronautics--Dictionaries--Chinese  Search this
Chinese language--English  Search this
Call number:
TL509 .U55
TL509.U55
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_2164

Huo ji : shang ye huo yun ji jun yong yun shu ji = Cargo planes : commercial & military transport aircraft / bian ji Wu Yongliang

Title:
货机 : 商業貨運及軍用運輸機 = Cargo planes : commercial & military transport aircraft / 編輯 伍永樑
Cargo planes : commercial & military transport aircraft
Shang ye huo yun ji jun yong yun shu ji
商業貨運及軍用運輸機
Editor:
Wu, Yongliang  Search this
Publisher:
Pixelium  Search this
Physical description:
271 pages : color illustrations ; 26 cm
Type:
Books
Date:
2014
Topic:
Transport planes  Search this
Aeronautics, Commercial  Search this
Airplanes, Military  Search this
Call number:
TL685.7 .H86 2014
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1027714

Zhongguo da bai ke quan shu. Hang kong, hang tian / [Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "Hang kong, hang tian" bian ji wei yuan hui, Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian]

Title:
中国大百科全书. 航空 航天 / [中国大百科全书总编辑委员会《航空航天》编辑 委员会, 中国大百科全书出版社编辑部编]
Author:
Zhongguo da bai ke quan shu zong bian ji wei yuan hui "Hang kong, hang tian" bian ji wei yuan hui  Search this
Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she Bian ji bu  Search this
Physical description:
ii, 2, 8, 18, 670 p., 72 p. of plates : ill. (some col.), ports. ; 27 cm
Type:
Dictionaries
Date:
1985
Topic:
Aeronautics--Chinese  Search this
Astronautics--Chinese  Search this
Call number:
TL509 .C486 1985
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_980696

Modify Your Searchor


Narrow By
  • Smithsonian Libraries