Skip to main content Smithsonian Institution

Shun yi Taiwan yuan zhu min bo wu guan wen wu tu lu = Treasures of the Shung Ye Museum of Formosan aborigines

Catalog Data

Author:
Shun yi Taiwan yuan zhu min bo wu guan  Search this
Subject:
Shun yi Taiwan yuan zhu min bo wu guan  Search this
Physical description:
237 p. : col. ill. ; 31 cm. + 1 pamphlet (24 p. ; 29 cm.)
Type:
Pictorial works
Place:
Taiwan
Date:
1999
Topic:
Taiwan aborigines--Clothing  Search this
Custome  Search this
Art, Taiwan aboriginal  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_781468