Skip to main content Smithsonian Institution

Catalog Data

Record Last Modified:
26 Nov 2014
Taxonomy:
Animalia Porifera Stromatoporoidea
Published Name:
Clathrodictyon drummondense Parks
USNM Number:
PAL54237
See more items in:
Paleogeneral
Types: Cnidaria, Porifera, and Receptaculitida
Stromatoporoidea Type
Paleobiology
Data Source:
NMNH - Paleobiology Dept.
GUID:
http://n2t.net/ark:/65665/34075fbc1-5bd8-43e7-83d6-fac58bf6c06f
EDAN-URL:
edanmdm:nmnhpaleobiology_3219053