Skip to main content Smithsonian Institution

Search Results

Collections Search Center
4192 documents - page 1 of 210

Zhongguo li dai ming hua jian shang / zhu bian Jiang Wenguang

Title:
中国 历代名画鉴赏 / 主编蒋文光
Author:
Jiang, Wenguang  Search this
Physical description:
2 v. : ill. (some col.) ; 27 cm
Type:
Books
Date:
2004
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1008966

Suzhou bo wu guan cang hua ji

Title:
蘇州博物館藏画集
Author:
Suzhou bo wu guan  Search this
Physical description:
1 v. (various pagings), plates ; 37 cm
Type:
Books
Date:
1963
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
752.5 .S85
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_861086

Li Kche-z̆an

Author:
Rychterová, E (Eva)  Search this
Subject:
Li K'o-jan 1907-  Search this
Physical description:
78 p., plates (col.) ; 27 cm
Type:
Books
Date:
1963
Topic:
Painting, Chinese--Modern  Search this
Call number:
759.951 .R92
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_861225

23 select Chinese paintings in the National Palace Museum

Author:
Taipei (Taiwan) National Palace Museum  Search this
Physical description:
23 col. plates ; 58 cm
Type:
Books
Date:
[n.d.]
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
759.951 .T151
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_862372

Bei Song Yi Yuanji hu shen pin / Yi Yuanji

Title:
北宋易元吉狐神品 / 易元吉
Fox
Author:
Yi, Yuanji  Search this
Physical description:
[16]p.,plate ; 38 cm
Type:
Books
Date:
N.d.]
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
752 .I21
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_858905

Het chineesche landschap : een verhandeling mit de elfde eeuw door Kwo Sji ... / ingeleid en mit de overzetting van Dr. Shio Sakanishi, vertaald door Jan Poortenaar ..

Author:
Feng, Liangnu  Search this
Poortenaar, Jan  Search this
Physical description:
102 p. : ill., plates ; 33 cm
Type:
Books
Date:
[n.d.]
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
759.951.K94 P8
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_860280

A study of the paintings of Hsieh Shih-ch'ên (1487-c.1560) / by Mary Lawton

Author:
Lawton, Mary S  Search this
Subject:
Xie, Shichen 1488-ca. 1567  Search this
Physical description:
2 v. (iii, 434 leaves) : ill.(some col.) ; 28 cm
Type:
Books
Date:
1976
Ming
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
759.951 .L33
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_860384

A study of Li T'ang's landscape painting as related to northern and southern Sung styles / by Mary L. Graham

Author:
Graham, Mary L  Search this
Subject:
Li, Tang c. 1049-c. 1130  Search this
Physical description:
xi, 100 p. ; 22 cm
Type:
Books
Date:
1986
[1986]
Sung-Yüan
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
759.951.L52 G8
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_860534

Catalogue of an exhibition of paintings by Chiang Ē-Shih in Tokyo

Author:
Chiang, Er-Shih  Search this
Physical description:
1 v. (unpaged) : port., 25 plates ; 31 cm
Type:
Exhibitions
Place:
China
Date:
1954
Topic:
Painting  Search this
Painting, Chinese  Search this
Call number:
759.951 .C442
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_861149

Yuan Zhang Xun shuang gou zhu tu juan

Title:
元張遜双鈎竹圖卷
Author:
Zhang, Xun fl. 1349  Search this
Subject:
Zhang, Xun fl. 1349  Search this
Physical description:
[1] l., 19 plates (incl.facsims.) in portfolio ; 34 x 39 cm
Type:
Books
Date:
1964
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
752.7 .C24
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_861873

Chinese paintings in American collections / by Osvald Sirén

Author:
Sirén, Osvald 1879-1966-  Search this
Physical description:
2 p. 1., 109, [2] p. 200 pl. 43 x 33 cm
Type:
Books
Place:
United States
Date:
1928
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Painting  Search this
Call number:
759.951 .S58
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_862365

Select Chinese painting in the National palace museum

Author:
KUO LI KU KUNG PO WU YÜAN, Taichung, Formosa  Search this
Physical description:
v. 40cm
Type:
Books
Place:
Formosa
Taichung
Date:
1966
1966-
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
759.951 .T15
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_862366

"Scholars of the northern Tsi dynasty revising books" painted by Yen Lih-pên : Tang dynasty, A.D. 618-906

Author:
Yan, Liben d. 673  Search this
Subject:
Yan, Liben d. 673  Search this
Physical description:
4 p., [14] leaves of plates : ill. ; 40 cm
Type:
Books
Date:
N.d.]
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
759.951 .Y3
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_862373

Yuan dai si da jia : wen ren hua de zhong yao li cheng bei / Wan Xinhua zhu

Title:
元代四大家 : 文人画的重要里程碑 / 万新华著
Author:
Wan, Xinhua  Search this
Physical description:
155 p. : ill. (some col.) ; 21 cm
Type:
Books
Date:
2003
Song-Yuan dynasties, 960-1368
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
ND1043.4 .W36 2003
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_864408

Cheng Xiying hua ji / [Bian zhe ren min mei shu chu ban she bian]

Title:
程锡瀛畫集 / [编者人民美術出版社]
Cheng Xi Ying hui ji
Author:
Cheng, Xiying  Search this
Ren min mei shu chu ban she  Search this
Subject:
Cheng, Xiying  Search this
Physical description:
32 p. : chiefly col. ill. ; 30 cm
Type:
Books
Date:
2001
20th century
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_1010172

Shigu zhu ren hua Yushan you yan ce

Title:
石谷諸人畫虞山游宴冊
Author:
Wang, Hui 1632-1717  Search this
Subject:
Wang, Hui 1632-1717  Search this
Physical description:
1 v. of plates ; 28 x 40 cm
Type:
Books
Date:
1930
[1930?]
Ming-Qing dynasties, 1368-1912
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
752 .S57
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_859108

Chinesische Malerei der letzten vier Jahrhunderte : Ausstellung im museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg, 1. Oktober 1949 bis 9. Januar 1950

Author:
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg  Search this
Physical description:
56 p., 16 plates on 8 leaves : ill. ; 21 cm
Type:
Exhibitions
Date:
1949
1949]
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
759.951 .H12
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_859325

Zhongguo ming hua : di 1 zhi 40 ji

Title:
中國名畫 : 第1 至 40集
Author:
You zheng shu ju (Shanghai)  Search this
Physical description:
40 v. of plates in 2. ; 38 cm
Type:
Books
Date:
1923
1930
Minguo 12-19 [1923-1930]
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
752.5 .C53 Folio
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_859547

Zhongguo dang dai ming jia hua ji / Zhongguo mei shu xie hui zhu bian

Title:
中國當代名家畫集 / 中國美術協會主編
121 contemporary Chinese artists
One hundred and twenty one contemporary Chinese artists
Author:
Zhongguo mei shu xie hui  Search this
Physical description:
[10] p., 121 leaves of plates : ill. (some col.) ; 39 cm
Type:
Books
Date:
1978
Minguo 67 [1978]
20th century
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
752.5 .C56
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_859634

[Taishan can shi lou cang hua / Tang Jisheng cang ; Gao Yongzhi bian]

Title:
[泰山殘石樓藏畫 / 唐吉生藏 ; 高邕之編]
Author:
Tang Jisheng  Search this
Gao, Yongzhi  Search this
Subject:
Tang Jisheng Art collections  Search this
Physical description:
40 v. (double leaves, chiefly illus.) in 4 cases ; 34 cm
Type:
Catalogs
Date:
1926
1929
1926-1929]
Topic:
Painting, Chinese  Search this
Call number:
752.5 .K26
Data Source:
Smithsonian Libraries
EDAN-URL:
edanmdm:siris_sil_860029

Modify Your Search


or


Narrow By